řízení nákladů

Kalkulace, srovnání, řízení

Naše systematické řízení nákladů zajišťuje transparentní znázornění stavebních nákladů ve všech fázích projektu. Rozpočet je tak stále aktuální a lze jej použít jako základ pro řízení a rozhodování.

Náš cíl:

 • jistota nákladů
 • cílená minimalizace rizik

Způsob jeho dosažení:

 • transparentní zobrazení stavebních nákladů
 • průběžné porovnávání plánu a skutečnosti
 • účinné kontrolní mechanismy
 • pravidelná extrapolace nákladů na konci výstavby

  spolupráce

  Informování, strukturování, dokumentace

  Společná elektronická platforma umožňuje komunikaci a výměnu dokumentů. Dosahujeme tak větší transparentnosti a efektivity spolupráce mezi všemi stranami zapojenými do projektu.

  Náš cíl:

  • plynulý tok informací
  • efektivní spolupráce

  Způsob dosažení:

  • společná platforma pro konkrétní projekt
  • systematické ukládání a technická kompatibilita
  • centrální přístup k datům a projektové dokumentaci
  • dlouhodobá dokumentace a archivace

   zásobování

   Hodnocení, vytváření sítí, zajištění

   Nákup je pro úspěch velmi důležitý. Díky naší firemní struktuře nákupu kombinujeme znalosti místního trhu se strategickými přístupy napříč projekty.

   Náš cíl:

   • nejlepší a finančně nejvýhodnější dodavatel nebo subdodavatel v odpovídajícím čase

   Jak toho dosáhneme:

   • nadregionální a regionální průzkum trhu
   • týmově orientované vytváření sítí v oblasti nákupu
   • rychlá realizace při dodržení nejvyšších standardů
   • partnerský etický model

   řízení rizika

   Identifikace, hodnocení, monitorování

   Nové okolnosti a neočekávané situace nejsou u složitých projektů ničím neobvyklým. Výstavba založená na partnerství poskytuje rámec pro rychlejší a pružnější reakci na takové situace. Standardní smlouvy v tomto směru motivační nejsou.

   Náš cíl:

   • odvrácení negativních vlivů
   • posílení faktorů, které podporují úspěch

   Jak toho dosáhneme:

   • společný workshop příležitostí a rizik
   • fundovaná identifikace příležitostí a rizik
   • transparentní jednání se zákazníky na principu „open book“ 
   • detailní strategie řízení a kontroly

   BIM

   Simulace, optimalizace, výhody

   BIM (Building Information Modeling nebo také Building Information Management – informační model budovy) je metodou budoucnosti, která přispívá k optimalizaci procesů projektu, plánování a výstavby. Je založena na počítačovém modelu stavby a umožňuje trojrozměrný objektově orientovaný přístup k realizaci projektu.

   Náš cíl:

   • realizace stavby na základě modelu
   • optimalizované řízení stavebních procesů

   Jak toho dosáhneme:

   • 5D® modely (BIM = Building Information Modeling)
   • efektivní využití dat projektu a dokumentace
   • společná aplikace BIM v rámci 5D®

   klima, životní prostředí a energie

   Projekt, výstavba a provoz v souladu s principy ochrany životního prostředí

   Teamconcept implementuje udržitelné technologie s cílem snížit spotřebu zdrojů až o 90 %, a to jak u nové výstavby, tak u rekonstrukcí. Tento cíl realizujeme energeticky úspornými technologiemi, cíleným využíváním denního světla, vylepšenou automatizací budov a výběrem udržitelných stavebních materiálů.

   Náš cíl:

   • vytvářet, plánovat a implementovat řešení na míru s cílem zajistit ochranu klimatu a životního prostředí a úsporu energie

   Jak toho dosáhneme:

   • koncepty orientované na budoucnost
   • studie proveditelnosti
   • analýza dopadů
   • hodnocení nákladů

   LEAN construction („štíhlá výstavba“)

   Poskytování informací, spolupráce, zdokonalování

   LEAN představuje optimalizaci nákladů, kvality a přesnosti ve stavebních projektech. Cílem je vyšší spokojenost zákazníků díky optimální přidané hodnotě.

   Náš cíl:

   • optimální přidaná hodnota
   • minimalizace odpadu 

   Jak toho dosáhneme:

   • závazné LEAN principy a LEAN nástroje
   • včasné informace a odbornost partnerů 
   • krátkodobé monitorování smluvních služeb
   • neustálý společný proces zdokonalování

   týmová kultura

   Zaměření, komunikace, respekt

   Pracovní prostředí, které se vyznačuje vzájemným respektem a uznáním, vytváří příznivou atmosféru pro inovace a skvělé výsledky. K tomu je nezbytná otevřená a férová komunikace.

   Náš cíl:

   • kompetentní, inovativní týmy
   • motivující pracovní prostředí

   Jak toho dosáhneme:

   • sdílené hodnoty a principy 
   • jasně stanovené povinnosti 
   • otevřená komunikace na všech úrovních
   • společný týmový seminář

   řešení konfliktů

   Oslovování, řešení, spolupráce

   Jakékoliv spory je v obtížných situacích nutno řešit co nejrychleji. Nutné je najít kompromisy, které jsou přijatelné pro všechny zúčastněné.

   Náš cíl: 

   • otevřená komunikace při řešení problémů
   • řešení konfliktů

   Jak toho dosáhneme:

   • závazný kodex chování
   • řešení interních konfliktů 
   • kultura chyb orientovaná na řešení

   časový harmonogram

   Vymezení, dodržování, zajišťování

   Cílem je dodržení naplánovaných termínů realizace. Složité stavební projekty s mnoha rozhraními jsou na stavbě operativně strukturovány ve fázi plánování procesů a přípravy stavby a jednotlivé postupy jsou chronologicky propojeny. Kompetentní monitorování procesů plánování a realizace, jakož i porovnávání cílů a skutečnosti, umožňují včasné posouzení požadavků na provedení.

   Náš cíl:

   • dodržování harmonogramů a transparentnosti termínů v průběhu celého projektu

    

    

   Jak toho dosáhneme:

   • důkladné plánování postupu s ohledem na čas i obsah
   • průběžná aktualizace a optimalizace harmonogramu
   • důsledné monitorování nasmlouvaných služeb
   • intenzivní výměna informací mezi účastníky projektu

   návrh a projektování

   Posílení, doplnění, podpora

   Komplexní tým odborníků a podpory z oddělení Zentrale Technik je k dispozici po celou dobu procesu výstavby – od fáze akvizice, zpracování nabídek, přes přípravu výstavby až po realizaci. 

   Náš cíl:

   • využití know-how při realizaci projektu
   • podpora plánování ve všech oblastech realizace

   Jak toho dosáhneme:

   • přípravná koordinace návrhu
   • řešení šitá na míru pro všechny druhy stavebních úkolů
   • interdisciplinární řešení nároků na optimalizaci

   Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí při práci

   Prevence, ochrana, sdílení informací

   Naším konečným cílem je realizovat stavební projekty na principu teamconcept, aniž by byla ohrožena bezpečnost, zdraví a životní prostředí, a to prostřednictvím preventivního plánování a proaktivních opatření.

   Náš cíl:

   • nejvyšší bezpečnost ve všech fázích projektu

    

    

   Jak toho dosáhneme:

   • bezpečnostní analýza rizik
   • systémy preventivní ochrany a bezpečnosti
   • podrobné poradenství a monitorování

   zabezpečení jakosti

   Kontrola, optimalizace, doprovodná řešení

   Prostřednictvím osvědčeného přístupu na míru a důkladného kvalitního předběžného plánování vykonáme poctivou, finančně nejvýhodnější a dobře načasovanou realizaci společného projektu výstavby.

    

   Náš cíl:

   • zajištění kvality stavby

    

    

   Jak toho dosáhneme:

   • systematické kontroly a hodnocení plánování
   • cílený výběr subdodavatelů a dodavatelů
   • monitorovaná realizace pomocí kontrolních seznamů založených na kvalitě

   správa zařízení

   Poradenství, konceptualizace, propojení

   Již po několika letech převyšují provozní náklady nemovitostí a zařízení jejich investiční náklady. Proto je nutné co nejdříve zapojit do projektu výstavby kompetentního partnera pro správu budov. Rozhodnutí, která určují významné budoucí provozní náklady, lze tedy činit přímo ve fázi plánování.

   Náš cíl: 

   • efektivní provoz budovy
   • koncepty udržitelného využití

   Jak toho dosáhneme:

   • analýza a návrh požadavků v souvislosti s konkrétní budovou
   • diferencované scénáře týkající se provozních nákladů 
   • efektivně seskupené nabídky údržby

   koordinace návrhu

   Přezkoumání, integrace, koordinace

   Páteří každého projektu je optimální plánování. Poskytuje základ pro promyšlenou, finančně nejvýhodnější a bezchybnou realizaci stavby. Zajišťuje kvalitu v souladu se základy smlouvy, pomáhá poskytovat poradenství vývojářům a bere v úvahu jejich nápady.

   Náš cíl:

   • plynulý stavební proces, který zohledňuje požadavky klienta

    

    

   Jak toho dosáhneme:

   • centrální koordinace a řízení všech procesů plánování
   • stanovení jednotných pokynů pro všechny projektanty 
   • kontroly týkající se funkčnosti, ziskovosti a dodržování předpisů