Dvoustupňové zabezpečení - základ pro všechny projekty teamconceptu.

Principem každé smlouvy typu teamconcept je přístup založený na partnerství a společně domluvený souhrn práv a povinností.

Projekty teamconceptu se dělí na dvě nezávisle sjednané fáze: představební a stavební fáze výstavby.

Smluvní principy

  • Představební fáze zahrnuje kooperativní plánování optimalizací a kooperativní definování cílové stavby, stejně tak jako společnou dohodu
    o řešení konfliktů.
  • Smlouva o představební fázi poskytuje reciproční klauzuli o odhlášení na konci této fáze.
  • Fáze výstavby zahrnuje realizaci projektu v rámci společně dohodnutých pravidel a podmínek.
  • Různé modely smluv poskytují systematické výhody týkající se nákladů a dodržování harmonogramu a zároveň nabízejí vysokou transparentnost.

Šest typů smluv - flexibilně přizpůsobitelných vašemu projektu, a to i ve vzájemné kombinaci

Pro realizaci projektu pomocí STRABAG teamconceptu existuje několik vhodných smluvních modelů, které lze také variabilně kombinovat.

Teamconcept dohoda

Teamconcept dohoda upravuje spolupráci partnerů v přípravné fázi projektu. Transparentní a závazné stanovení nákladů, harmonogramu výstavby, plánování zařízení staveniště a logistiky, jakož i optimalizace projektu a jeho plánování, jsou základními výkony v této fázi. Dohoda teamconceptu tvoří základ pro následné zadání zakázky na realizaci projektu. Platba za přípravnou fázi projektu má zpravidla paušální charakter.

Paušální smlouva

Silnou stránkou tohoto smluvního modelu je jeho jednoduchost: Platba je realizována paušálně, tj. nezávisle na provedeném množství. Základem je výkaz výměr nebo funkční popis výkonů, včetně projektové dokumentace. Podle požadavků na projekt se rozlišuje mezi detailní nebo globální paušální smlouvou.

> Naše reference k projektům na základě paušální smlouvy

Smlouva GMP (smlouva o garantované maximální ceně)

Smlouva o garantované maximální ceně zaručuje vysokou úroveň transparentnosti a variability. Počítá se doložením vynaložených, ohraničených výrobních nákladů. Náklady pod garantovanou maximální cenu přináší výhody oběma partnerům. K optimalizaci nákladů motivuje prostřednictvím společného určení subdodavatelů pomocí přístupu „open book“. Ve smlouvě o garantované maximální ceně je základem výkaz výměr nebo funkční popis výkonů.

> Naše reference k projektům na základě smlouvy o garantované maximální ceně

Smlouva o pracovním sdružení

V rámci pracovního sdružení vytvoří zadavatel se společností STRABAG společnost (sdružení), což umožňuje eliminovat duplicitu rolí (např. v controllingu) a postavit zájmy obou partnerů na stejnou úroveň. Stejně tak jako u smlouvy o garantované maximální ceně jsou výkony subdodavatele soutěženy, zadávány a účtovány pomocí přístupu „open book“.

> Naše reference k projektům na základě smlouvy o společném podniku

Smlouva s metodou “Cost-plus”

Stavba s „vyloženými kartami“: v tomto smluvním modelu tvoří základ pro realizaci výkonů otevřená kalkulace výkazu výměr. Jeho rozsah lze během fáze realizace flexibilně upravovat. Zakázky pro subdodavatele jsou rovněž řešeny na principu „open book“. Vysoká míra transparentnosti nákladů tohoto smluvního modelu umožňuje zahájit projekt téměř okamžitě, s krátkou přípravnou fází. Platba se realizuje na základě prokázaných výrobních nákladů s připočtením přirážky hlavního zhotovitele.

> Naše reference k projektům na základě smlouvy s refundací nákladů

Smlouva s jednotkovými cenami

Tato smlouva zaručuje vysokou míru flexibility, i když se mění objem výkonů nebo jednotlivá množství. Podrobný popis výkonů je definován podle typu a množství v položkách výkazu výměr. Platba se uskutečňuje na základě sjednaných jednotkových cen a zjištěných množství.

> Naše reference k projektům na základě smlouvy s využitím jednotkových cen

Společná dohoda o projektu

Důvěra a respekt optimalizují proces tvorby hodnot. V tomto modelu se na vypracování popisu výkonů společně podílí investor, projektant a společnost STRABAG. Platba probíhá v rámci řízení „open book“ jako společného platebního systému pro všechny. Pravidla přirážek a srážek mají vliv na platbu na základě skutečně realizovaného užitku. Komplexní transparentnost podporuje zapojení všech účastníků ve smyslu rozhodnutí „nejlepší pro projekt“.

> Naše reference k projektům na základě společné dohody o projektu