Prohlášení o ochraně osobních údajů

I. Jméno a adresa správce údajů

Správcem údajů ve smyslu nařízení EU GDPR a dalších vnitrostátních zákonů o ochraně osobních údajů členských států a dalších předpisů o ochraně údajů je:

STRABAG SE
STRABAG teamconcept
Donau-City-Str. 9
1220 Vienna
Austria
Tel. +43 (0) 1 22422-0
teamconcept@strabag.com
www.strabag-teamconcept.com/de/

II. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce je:

Claus Genschow
CML Construction Services GmbH
Albstadtweg 3
70567 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (0) 711 7883-625
claus.genschow@bauholding.com

III. Obecné informace o zpracování osobních údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

V zásadě zpracováváme osobní údaje našich uživatelů pouze pokud je to nezbytné pro údržbu funkčních webových stránek a poskytování našeho obsahu a služeb. Ke zpracování osobních údajů našich uživatelů obvykle dochází až po obdržení souhlasu uživatele. Výjimku tvoří případy, kdy z praktických důvodů nelze předem získat souhlas a kdy zpracování údajů povolují zákonné předpisy. 

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, jako právní základ se použije čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. To platí také pro všechny operace zpracování údajů požadované pro provedení opatření před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno pro splnění zákonné povinnosti (zákonné podmínky), kterou je naše společnost vázána, jako právní základ se použije čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, jako právní základ se použije čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení GDPR.

Pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů nepřeváží výše uvedený oprávněný zájem, použije se jako právní základ pro zpracování údajů čl. 6 odst.1 písm. f) nařízení GDPR. 

3. Vymazání dat a doba uložení

Osobní údaje subjektu údajů jsou vymazány nebo blokovány, jakmile přestane platit účel, pro který byly uchovávány. Dokumenty lze uchovávat nad rámec tohoto bodu, pokud tak stanoví evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech EU, které je správce údajů povinen dodržovat. Údaje budou rovněž zablokovány nebo vymazány, jakmile vyprší doba uložení předepsaná výše uvedenými normami, pokud není jejich další uchovávání nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy.

IV. Poskytování webových stránek a tvorba logovacích souborů

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Při každém přístupu na tyto webové stránky náš systém zaznamenává pomocí automatizovaného systému data a informace z počítačového systému volajícího počítače. 

V rámci tohoto procesu jsou shromažďovány následující údaje:

Informace uložené v souborech protokolu mohou obsahovat IP adresu, typ prohlížeče, datum a čas návštěvy a systém, který návštěvníci používají. Ukládáme pouze pseudonymizované IP adresy návštěvníků webových stránek. Na úrovni webového serveru se ve výchozím nastavení uloží do souboru protokolu místo skutečné adresy IP návštěvníka, například 123.123.123.123, adresa IP 123.123.123.XXX. „XXX“ je náhodná hodnota mezi 1 a 254, takže již není možné zjistit skutečnou identitu návštěvníka.

Tyto údaje jsou také uloženy v souborech protokolu našeho systému. Tyto údaje nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji uživatele.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uložení dat a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Systém dočasně ukládá IP adresu uživatele, aby byly webové stránky k dispozici v počítači uživatele. Za tímto účelem musí být po dobu relace IP adresa uživatele uložena. 

Ukládání do souborů protokolu se provádí, aby byla zajištěna funkční schopnost webových stránek. Data nám také pomáhají optimalizovat webové stránky a zajistit bezpečnost našich IT systémů. V této souvislosti se nevyhodnocují žádná data pro marketingové účely. 

Toto je rovněž argumentace našeho oprávněného zájmu zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

Jakmile údaje nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, jsou vymazány. Pokud jsou shromažďovány údaje za účelem zpřístupnění webových stránek, jedná se o případ, kdy příslušná relace končí. 

Protokol poštovního serveru: retenční čas 7 dní

Protokol Apache: 6 měsíců

Zálohy: uloženy po dobu 14 dnů v šifrovaném formátu

5. Možnost námitky a vyloučení

Shromažďování údajů za účelem poskytování webových stránek a ukládání údajů v souborech protokolu je nezbytné pro chod webových stránek. Uživatel tedy nemá možnost vznést námitky. 


V. Používání cookies

 

a)  Popis a rozsah zpracování údajů
Tyto webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy ve webovém prohlížeči uživatele nebo v počítačovém systému uživatele pomocí webového prohlížeče. Jakmile uživatel navštíví webové stránky, uloží se v jeho operačním systému soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče, jakmile se uživatel znovu na webové stránky vrátí. 

Soubory cookies používáme, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich webových stránek vyžadují identifikaci volajícího prohlížeče i po změně stránky. 

Cookies ukládají a přenášejí následující informace:

(1) Nastavení jazyka

(2) Informace o přihlášení

Tímto způsobem lze uložit následující informace:

(1) Používání funkcí webových stránek

K pseudonymizaci uživatelských údajů, které jsou shromažďovány tímto způsobem, jsou používána technická opatření. V důsledku toho není možné přiřadit údaje tazateli. Údaje nebudou ukládány společně s jinými osobními údaji uživatele. 

Při návštěvě našich webových stránek se zobrazí banner informující uživatele o použití cookies pro analytické účely a uživatel je odkázán na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Uživatel je v této souvislosti také informován o tom, jak zabránit shromažďování cookies v nastavení prohlížeče.

b) Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

c) Účel zpracování osobních údajů

Soubory cookies vyžadujeme pro následující použití:

(1) Přenos nastavení jazyka 

Uživatelská data shromážděná technicky nezbytnými soubory cookies nebudou použita k vytvoření uživatelských profilů.

d) Doba uchování, možnost námitek a vyloučení

Soubory cookies jsou uloženy v počítači uživatele, který je přenese na naše webové stránky. Tím získáte jako uživatel úplnou kontrolu nad používáním souborů cookies. Přenos souboru cookies můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení svého webového prohlížeče. Dříve uložené soubory cookies lze kdykoli smazat. Soubory cookies lze také automaticky mazat. V případě deaktivace souborů cookies pro naše webové stránky nemusí být některé funkce našich webových stránek k dispozici.

Přenos souborů Flash cookies nelze omezit pomocí nastavení prohlížeče. Provádí se změnou nastavení Flash Player. 

VI. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Na našich webových stránkách je uveden kontaktní formulář, který lze použít pro elektronický kontakt. Pokud nás uživatel kontaktuje prostřednictvím kontaktního formuláře, údaje zadané ze šablony vstupních informací se přenesou k nám a poté se uloží. Jedná se o tyto údaje:

Při odeslání zprávy jsou navíc uloženy následující údaje:

(1) IP adresa uživatele 

(2) Datum a čas registrace 

Ke zpracování údajů je během tohoto procesu získán váš souhlas a budete odkázáni na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Nebo nás můžete kontaktovat pomocí uvedené e-mailové adresy. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele, které jsou přenášeny spolu s e-mailem. 

V této souvislosti nebudou třetím stranám poskytnuty žádné údaje. Údaje budou použity výhradně pro účely korespondence.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů se souhlasem uživatele je čl. 6 odst.1 písm. a) nařízení GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů přenášených e-mailem je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Pokud je účelem navázání e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Osobní údaje převzaté ze šablony vstupních informací kontaktního formuláře zpracováváme pouze za účelem vytvoření kontaktu. Pokud jsme kontaktováni e-mailem, máme také nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Další osobní údaje zpracovávané během tohoto procesu slouží k prevenci zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů IT.

4. Doba uchovávání údajů

Jakmile údaje nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, jsou vymazány. V případě osobních údajů převzatých ze šablony vstupních informací kontaktního formuláře a zaslaných e-mailem jsou údaje vymazány, jakmile příslušná korespondence s uživatelem skončí. Korespondence je ukončena, pokud lze z okolností dovodit, že předmětná záležitost byla nezvratně vyřešena. 

Další osobní údaje, které jsou v tomto procesu shromažďovány, jsou vymazány nejpozději po uplynutí sedmi dnů.

5. Možnost námitky a vyloučení

Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Uživatelé nás mohou kdykoli kontaktovat e-mailem a odvolat svůj souhlas s ukládáním osobních údajů. V takovém případě nelze v korespondenci pokračovat.

Chcete-li využít svého práva vznést námitku, napište nám prostřednictvím e-mailu na adresu claus.genschow@bauholding.com.

V tomto případě všechny osobní údaje uložené v době navázání kontaktu vymažeme.

VII. Poskytnutí informací poskytovatelům služeb

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v případě, kdy poskytovatelé služeb pracují pro naši společnost jako správci našich údajů. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Uzavřeli jsme smlouvy o zpracování s našimi poskytovateli služeb, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů.

VIII. Práva subjektu údajů

Při zpracování vašich osobních údajů se stáváte subjektem údajů ve smyslu GDPR a ve vztahu ke správci údajů máte následující práva:

1. Právo na přístup

2. Právo na opravu

3. Právo na omezení zpracování

4. Právo na výmaz

5. Právo být informován

6. Právo na přenositelnost dat 

7. Právo na námitku

8. Právo odvolat prohlášení o souhlasu

9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu