Dwustopniowe bezpieczeństwo – podstawą wszystkich projektów teamconcept

Zasadami każdej umowy teamconcept są podstawa partnerstwa i wspólnie uzgodniony katalog praw i obowiązków.

Projekty teamconcept wyróżniają dwie niezależne od siebie fazy: fazę planowania budowy i fazę realizacji budowy.

Zasady umowy

  • We wstępnej fazie budowy następuje wspólne planowanie optymalizacji, wspólne zdefiniowanie koniecznych do wykonania prac i wspólne uzgodnienie mechanizmów rozwiązywania konfliktów.

  • Porozumienie dotyczące wstępnej fazy budowy zawiera opcję wyjścia na koniec wstępnej fazy budowy dla obu stron.

  • W fazie budowy następuje realizacja projektu na warunkach wzajemnie uzgodnionych.

  • Różne modele umowy oferują nieodłącznie związane z systemem korzyści pod względem kosztów i terminów z wysoką przejrzystością.

Sześć wariantów umów – elastyczne dostosowanie do Państwa projektu, również w połączeniu

Do realizacji projektu ze STRABAG teamconcept można wykorzystać kilka modeli umów, które mogą być dowolnie łączone.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna reguluje współpracę stron podczas wstępnej fazy budowy. Przejrzyste i wiążące ustalanie kosztów, planowanie terminów, schemat organizacyjny zagospodarowania placu budowy oraz optymalizacja projektu i jego planowanie są istotnymi pracami w tej fazie. Umowa przedwstępna stanowi podstawę późniejszego zlecania realizacji projektu. Wynagrodzenie dotyczące wstępnej fazy budowy następuje z reguły ryczałtowo.

Umowa z ceną ryczałtową

Siłą tego modelu umowy jest jego prostota: Wynagrodzenie następuje ryczałtowo, a zatem niezależnie od ilości. Podstawą jest przedmiar robót lub funkcjonalny opis prac z dokumentacją projektową. W zależności od wymagań projektowych wyróżnia się umowę z ceną ryczałtową szczegółową i umowę z ceną ryczałtową globalną.


> Nasze referencje projektu realizowanego na podstawie umowy ryczałtowej

Model GMP (gwarantowanej ceny maksymalnej)

Umowa GMP (gwarantowanej ceny maksymalnej) zapewnia wysoką przejrzystość i zmienność. Rozliczana jest poprzez wykazanie kosztów wytworzenia z ustalonym maksymalnym limitem, uwzględniających narzut. Kwoty dotyczące nieprzekroczenia gwarantowanej maksymalnej ceny stanowią korzyść dla obu stron. To stwarza bodźce do optymalizacji kosztów poprzez wspólne zlecanie prac podwykonawcom w procesie otwartej książki. Podstawę umowy również przy modelu GMP jest przedmiar robót lub funkcjonalny opis prac.


> Nasze referencje projektu realizowanego na podstawie modelu GMP

Model Konsorcjum

W Konsorcjum Zamawiający tworzy ze STRABAG spółkę. Pozwala to na uniknięcie podwójnej obsady (np. w controllingu) i tworzy jednakową sytuację dotyczącą interesów. Podobnie jak w umowie GMP prace podwykonawców będą rozpisane w procesie otwartej księgi, zlecone i rozliczone.


> Nasze referencje projektu realizowanego na podstawie modelu Konsorcjum

Umowa cost plus fee

Budowanie „z otwartymi kartami”: W tym modelu umowy podstawą wykonania prac jest ujawniony kalkulacyjny wykaz robót. Zakres może zostać elastycznie dostosowany w trakcie realizacji. Zlecanie prac podwykonawcom następuje wspólnie z otwartymi księgami. Wysoka przejrzystość kosztów modelu umowy umożliwia szybkie rozpoczęcie projektu z małym wyprzedzeniem. Wynagrodzenie następuje na podstawie wykazanych kosztów wytworzenia plus narzut Generalnego wykonawcy (fee).

> Nasze referencje projektu realizowanego na podstawie umowy cost plus fee

Umowa z ceną jednostkową

Zapewnienie wysokiej elastyczności, nawet jeśli zmienia się zakres prac lub ilości. Szczegółowy opis prac podany jest w zakresie rodzaju i ilości w pozycjach przedmiaru robót. Wynagrodzenie następuję na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych i obmiaru zależnego od ilości.


> Nasze referencje projektu realizowanego na podstawie umowy z ceną jednostkową

Project Alliancing

Zaufanie i szacunek optymalizują tworzenie wartości. Przy tym modelu opis prac opracowywany jest wspólnie przez Inwestora, Projektanta i STRABAG. Wynagrodzenie następuje na podstawie otwartych książek jako wspólny sytem wynagrodzenia dla wszystkich. System bonus malus wpływa na wynagrodzenie na podstawie faktycznie uzyskanych korzyści. Pełna przejrzystość przyczynia się do zaangażowania wszystkich uczestników w zakresie decyzji „najlepszych dla projektu”.


> Nasze referencje projektu w zakresie prac