cost management

Kalkulowanie, porównywanie, sterowanie

Nasz systematyczny controlling kosztów zapewnia we wszystkich fazach projektu przejrzyste przedstawianie kosztów budowy. Zatem stan budżetu może być w każdym momencie wiarygodnie wykorzystany jako podstawa do sterowania i podejmowania decyzji.

Naszym celem jest:

 • wiążące bezpieczeństwo kosztów
 • ukierunkowane zmniejszenie ryzyka

Dzięki temu osiągamy:

 • przejrzyste przedstawienie kosztów budowy
 • ciągłe porównanie stanu planowanego z rzeczywistym
 • skuteczne mechanizmy sterowania
 • regularną prognozę na koniec budowy

  collaboration

  Informowanie, uporządkowanie, dokumentowanie

  Komunikowanie się na wspólnej elektronicznej platformie i wymienianie dokumentacji prowadzi do bardziej przejrzystej i efektywnej współpracy wszystkich uczestników projektu.

  Naszym celem jest:

  • pełna informacja
  • efektywna współpraca

  Dzięki temu osiągamy:

  • wspólną platformę specyficzną dla projektu
  • systematyczne uporządkowanie i techniczne powiązanie
  • centralny dostęp do danych projektowych i planów
  • ciągłą dokumentację i archiwizację

   procurement

   Badanie, łączenie, pozyskiwanie

   Zakupy odgrywają kluczową rolę dla wspólnego sukcesu. Dzięki naszej strukturze sieci zakupów w koncernie łączymy znajomość lokalnego rynku ze strategicznymi założeniami dotyczącymi projektu.

   Naszym celem jest:

   • najlepsi i najbardziej ekonomiczni dostawcy i podwykonawcy w odpowiednim czasie

   Dzięki temu osiągamy:

   • ponadregionalne i regionalne badanie rynku
   • zorientowane na zespół połączenie kompetencji w Zakupach
   • wczesne zlecanie na podstawie najwyższych standardów
   • partnerski model etyczny

   risk management

   Rozpoznawanie, ocenianie, obserwowanie

   Nowe sytuacje i nieprzewidziane wydarzenia nie są rzadkością w złożonych projektach. Budowanie na zasadzie partnerstwa tworzy ramy do szybszego i elastyczniejszego reagowania na nowe czynniki zewnętrzne.

   Naszym celem jest:

   • unikanie niekorzystnych wpływów na projekt
   • forsowanie czynników polepszających

   Dzięki temu osiągamy:

   • wspólny Workshop szans i ryzyk
   • gruntowną identyfikację wszystkich szans i ryzyk
   • przejrzyste negocjacje C&R z „otwartymi księgami”
   • szczegółową strategię zarządzania projektem

   BIM

   Symulacje, optymalizacje, korzyści

   BIM oznacza modelowanie informacji o budynku (Building Information Modelling) i jest postępową metodą optymalizacji procesów projektowych, planowania i budowy. Opiera się na komputerowym, wirtualnym modelu budynku i pozwala na trójwymiarowe i zorientowane na obiekt podejście do realizacji projektu.

   Naszym celem jest:

   • zapewnienie możliwości budowania w oparciu o model
   • zoptymalizowane sterowanie procesami budowy

   Dzięki temu osiągamy:

   • modele 5D® (BIM = Building Information Modelling)
   • efektywne wykorzystanie danych od planowania do dokumentacji
   • partnerską realizację BIM w ramach 5D®

   climate, environment and energy

   Projektować, budować i eksploatować z poszanowaniem środowiska

   Innymi słowy, dzięki energooszczędnym technologiom, chroniącemu zasoby naturalne wytwarzaniu energii, świadomemu wykorzystaniu światła dziennego, kompleksowej automatyce budynków, zastosowaniu ekologicznych materiałów budowlanych i innym podobnym działaniom, wdrażać pozytywne zmiany oraz zmniejszać zużycie zasobów przy wznoszeniu nowych obiektów i renowacji istniejących nawet o 90 procent.

   Naszym celem jest:

    

   • identyfikować, planować i realizować skrojone na miarę potrzeb rozwiązania przyczyniające się do ochrony klimatu i środowiska a także oszczędności energii

   Cel ten osiągniemy przez:

   • wybór perspektywicznych koncepcji
   • analizę wykonalności
   • ocenę efektów
   • wycenę kosztów

   lean construction

   Informowanie, współpraca, doskonalenie

   Chodzi o optymalizację kosztów, jakość i terminowość w projektach budowlanych. Celem jest zwiększenie zadowolenia klientów poprzez optymalne tworzenie wartości.

   Naszym celem jest:

   • optymalne tworzenie wartości
   • minimalizacja marnotrawstwa

   Dzięki temu osiągamy:

   • obowiązkowe zasady Lean i narzędzia Lean
   • wczesne informowanie i kwalifikacje partnerów
   • krótkie cykliczne monitorowanie planowanej wydajności
   • ciągły wspólny proces ulepszania

   team culture

   Koncentrowanie się, artykułowanie, respektowanie

   W środowisku pracy kształtowanym przez wzajemny szacunek i wzajemne uznanie zespół opracowuje innowacje i dostarcza wyniki na najwyższym poziomie. Otwarta i szczera komunikacja jest niezbędna do tego.

   Naszym celem jest:

   • wydajne, innowacyjne zespoły
   • motywujące środowisko pracy

   Dzięki temu osiągamy:

   • wspólne wartości i zasady
   • jasno określone obowiązki
   • otwartą komunikację na wszystkich poziomach
   • wspólne seminarium zespołu

   conflict resolution

   Komunikacja, niwelowanie, współpraca

   W trudnych sytuacjach kwestie sporne muszą zostać niezwłocznie albo w każdym przypadku przynajmniej w krótkim czasie rozwiązane. Wymaga to również kompromisów, które ewentualnie nie każdy uważa za dobre, ale które mogą wszyscy zaakceptować.

   Naszym celem jest:

   • jasne komunikowanie problemów
   • rozwiązywanie konfliktów

   Dzięki temu osiągamy:

   • wiążący kodeks postępowania
   • wewnętrzne rozstrzyganie konfliktów
   • zorientowaną na rozwiązania kulturę błędu

   time scheduling

   Ustalanie, dotrzymywanie, zabezpieczanie

   Celem jest dotrzymanie zaplanowanych terminów realizacji. Złożone projekty budowlane z wieloma miejscami styku są porządkowane przez ekspertów w procesie planowania / przygotowania produkcji w aspekcie budowy, a procesy są dostosowywane chronologicznie do siebie. Pełny monitoring w trakcie procesu planowania i realizacji oraz sporządzanie porównań stanu planowanego z rzeczywistym umożliwiają szybką ocenę planowanej wydajności.

   Naszym celem jest:

   • bezpieczeństwo i przejrzystość terminów w trakcie całego projektu

   Dzięki temu osiągamy:

   • solidne planowanie wszystkich czasowych i merytorycznych procesów
   • ciągłą aktualizację i optymalizację harmonogramu
   • konsekwentny monitoring istniejącej wydajności
   • intensywną wymianę ze wszystkimi uczestnikami projektu

   design & engineering

   Wzmacnianie, uzupełnianie, wspieranie

   Kompleksowe wsparcie ekspertów z działów specjalistycznych Zentrale Technik jest dostępne dla jednostek operacyjnych podczas całego procesu budowlanego – poczynając od fazy akwizycji poprzez opracowywanie oferty i projekt wykonawczy aż do realizacji.  Korzyścią tych usług jest konsekwentna inżynieria wartości.

   Naszym celem jest:

   • transfer know-how do projektu
   • wsparcie podczas planowania we wszystkich zakresach prac

   Dzięki temu osiągamy:

   • koordynacja planowania we wczesnej fazie projektu
   • indywidualne podejście do każdego budowlanego wyzwania
   • poszukiwanie rozwiązań optymalizacyjnych z udziałem wszystkich branż

   HSE

   Zapobieganie, ochrona, pośrednictwo

   Naszym najważniejszym celem jest realizacja projektów budowlanych w uzgodnieniu z naszymi poszczególnymi partnerami w zakresie teamconcept poprzez prewencyjne planowanie i przewidujące działania bez narażania bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska.

   Naszym celem jest:

   • bezpieczeństwo na wysokim poziomie dla wszystkich faz projektu

   Dzięki temu osiągamy:

   • analizę ryzyka bezpieczeństwa
   • prewencyjne systemy ochronne i bezpieczeństwa
   • szczegółowe doradztwo i monitoring

   quality assurance

   Sprawdzanie, optymalizowanie, kooperacja

   Zgodną z umową, ekonomiczną i terminową realizację wspólnego projektu budowlanego urzeczywistniamy poprzez uzgodnione, sprawdzone podejście i dokładne wcześniejsze planowanie jakości.

   Naszym celem jest:

   • zapewnienie jakości wykonania

   Dzięki temu osiągamy:

   • systematyczne sprawdzanie i ocena istniejącego projektu
   • staranny dobór podwykonawców i dostawców
   • kontrolowaną realizację zgodną z listami kontrolnymi opartymi na jakości

   facility management

   Doradzanie, przygotowywanie, łączenie

   Już po kilku latach bieżące koszty eksploatacji nieruchomości i urządzeń przewyższają ich koszty inwestycyjne. Dlatego konieczne jest tak wcześnie jak to możliwe włączenie w proces budowlany kompetentnej firmy partnerskiej w zakresie zarządzania obiektem.  Tak więc decyzje kształtujące istotne późniejsze koszty eksploatacji będą zapadały w fazie planowania.

   Naszym celem jest:

   • efektywne zarządzanie budynkiem
   • zrównoważone koncepcje użytkowania

   Dzięki temu osiągamy:

   • analizę i planowanie potrzeb konkretnych dla obiektu
   • zróżnicowane scenariusze kosztów eksploatacji
   • efektywnie wykorzystanie umów serwisowych i konserwacyjnych

   design coordination

   Ocenianie, integrowanie, koordynacja

   Dobre planowanie jest podstawą każdego projektu. Dostarcza budowie podstawę przemyślanej, ekonomicznej i bezbłędnej realizacji. Zapewnia jakość zgodnie z zasadami umowy, wspiera w doradzaniu strony Zamawiającego i uwzględnia jego pomysły.

   Naszym celem jest:

   • sprawny przebieg budowy z uwzględnieniem wytycznych Inwestora

   Dzięki temu osiągamy:

   • centralną koordynację i prowadzenie wszystkich procesów planowania

   • tworzenie jednolitych wytycznych dla wszystkich osób zaangażowanych w proces planowania

   • kontrolę pod względem funkcjonalności, opłacalności i zgodności z założeniami projektowymi